Ons privacybeleid

Ons privacybeleid

Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacy statement opgesteld.

Uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. In gezondheidscentrum Jol werken zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Bij elke discipline waarbij u in behandeling bent, of bent geweest, heeft u een eigen dossier.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast zullen wij u zo nu en dan informeren over onze dienstverlening. Incidenteel vragen wij u om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek of enquêtes. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gegevens betreffende uw gezondheid
  • De naam van uw zorgverzekeraar
  • De naam van uw andere zorgverleners
  • IP-adres

Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het aanvragen van een herhaalrecept
  • Het aanvragen en uitvoeren van een E-consult

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

Zorg
Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat, de assistent, de praktijkondersteuner en de zorgverlener naar wie u bent doorverwezen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.
In sommige situaties is het noodzakelijk een waarnemer in te schakelen. De waarnemer heeft inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor de te verrichten werkzaamheden.

Landelijk Schakelpunt
Onze huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om vorm te geven aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Voor het doorgeven van uw gegevens aan het LSP is uw toestemming vereist.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en medische programma’s zijn beschermd met een wachtwoord. Uw medische gegevens bewaren wij gedurende 15 jaar. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.

Uw rechten

U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier:
Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen;
Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in uw dossier;
Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

Contact en vragen

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij de assistentes. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.